AJBE Volume 12 (September 2020)

AJBE Volume 12 (September 2020)

Biological Resource

Hideto Tojo and Nobuyasu Katayama ……………………………………………………………………….. 2

Teiko Nakamichi …………………………………………………………………………………………………….. 11

Chansean Mam, Youhei Noda, Hiroyoshi Funai, Tsutomu Iwayama, Juntaro Kato ………… 17

Publications

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

From the Editor-in-Chief

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29